Ustawa

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ze zmianami


Art. 27.

1.  Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
 
2.   Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 
3.   Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający.
 
[Tutaj znajdziesz ujednolicony tekst ustawy źródło www.pozytek.gov.pl]
Ostatnie zmiany miały miejsce na początku 2014 r. (Dz U z 2014 r. poz. 223).

Comments