Podaruj nam darowiznę

Zachęcamy do przekazywania darowizn na rzecz Hufca Warszawa Mokotów.
 
mBank 
Nr konta:
28 1140 1010 0000 5143 0000 1006
 
Przekazane przez Państwa środki możemy przeznaczyć na wskazany przez Państwa cel zgodny z listą zadań zawartych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 
  1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a)  zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
  2)  działalności charytatywnej;
  3)  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4)  działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  5)  ochrony i promocji zdrowia;
  6)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8)  upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  9)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12)  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16)  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
17)  upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19)  ratownictwa i ochrony ludności;
20)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23)  promocji i organizacji wolontariatu;
24)  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 
Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.
 
Poniżej lista nr-ów kont poszczególnych środowisk Hufca:
 
Szczep 23
98 1140 1010 0000 5143 0000 1007
 
Szczep 40
71 1140 1010 0000 5143 0000 1008
 
Szczep 53   
44 1140 1010 0000 5143 0000 1009
 
Szczep 54   
17 1140 1010 0000 5143 0000 1010
 
Szczep 60i148   
87 1140 1010 0000 5143 0000 1011
 
Szczep 69    
60 1140 1010 0000 5143 0000 1012
 
Szczep 152    
33 1140 1010 0000 5143 0000 1013
 
Szczep 154   
06 1140 1010 0000 5143 0000 1014
 
Szczep 155i201   
76 1140 1010 0000 5143 0000 1015
 
Szczep 156i414   
49 1140 1010 0000 5143 0000 1016
 
Szczep 191   
22 1140 1010 0000 5143 0000 1017 
 
Szczep 208   
92 1140 1010 0000 5143 0000 1018
 
Szczep 307   
65 1140 1010 0000 5143 0000 1019
 
Szczep 413   
38 1140 1010 0000 5143 0000 1020

MKŁ Strzała   
82 1140 1010 0000 5143 0000 1004

HKR Mokotów
11 1140 1010 0000 5143 0000 1021
 
Masz pytanie??? Wyślij FORMULARZ KONTAKTOWY
Comments